ZAMÓW ONLINE

To jest formularz zamówienia online. Przy jego pomocy mogą Państwo dokonać wstępnego zamówienia strony internetowej. 

 


Aby dokonać zamówienia należy:

1. Wypełnić pola poniższego formularza

2. Wysłać e-mailem: kontakt@aaoo.pl wszelkie materiały na stronę (teksty, zdjęcia itd.)

3. Oczekiwać na kontakt telefoniczny, by potwierdzić zamówienie

4. Odebrać e-mail z przesłaną podpisaną umową

5. Po potwierdzeniu zamówienia wpłacić zaliczkę 200 zł

– na konto: AAOO.pl Kamil Gopaniuk – 98 1950 0001 2006 1866 5369 0001

– ONLINE – ZAPŁAĆ TERAZ

6. Oczekiwać na zrealizowanie zamówienia


Dane do faktury:


Dane kontaktowe:


Szczegóły zamówienia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zamówienia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)."


Proszę wygenerować poniższą umowę. Jej kopię otrzymają Państwo e-mailem.


UMOWA o świadczenia usługi związanej z działalnością portali internetowych – stworzenia i uruchomienia strony internetowej
zawarta w dniu w Białymstoku pomiędzy:

Nazwa firmy: , zwanym w treści Umowy ZLECENIODAWCĄ a firmą AAOO.pl Kamil Gopaniuk, ul. Kalinowskiego 8/51, 15-75 Białystok, NIP: 542-293-29-29, REGON 200029718, zwanym w treści Umowy ZLECENIOBIORCĄ.

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez ZLECENIOBIORCĘ usług na rzecz
ZLECENIODAWCY.
2. Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie wykonywany przy niezbędnej pomocy
udzielonej przez ZLECENIODAWCĘ.
3. Przedmiot umowy jest wykonywany pod kierownictwem ZLECENIODAWCY.

§ 2

Usługa, która jest przedmiotem umowy zostanie wykonana w terminie do 14 dni, licząc od dostarczenia przez zamawiającego wszystkich materiałów niezbędnych do stworzenia strony internetowej.

§ 3

1. Strony ustalają następujący zakres zadań ZLECENIOBIORCY:
a) wykonanie kompleksowej usługi związanej z działalnością portali internetowych, po ustaleniu szczegółów ze ZLECENIODAWCĄ, a w tym:
- instalacja oprogramowania do zarządzania treścią
- wgranie oprogramowania do zbudowania strony internetowej
- zbudowanie strony internetowej
- uruchomienie strony internetowej pod wskazanym adresem internetowym (domeną)
- wprowadzenie zabezpieczeń
- zgłoszenie strony do wyszukiwarki Google
- przeprowadzenie instruktażu zarządzania stroną internetową przez zleceniodawcę
- ustalenie bezpiecznego loginu i hasła do logowania się w panelu zarządzania treścią przez zleceniodawcę

2. Obowiązki ZLECENIOBIORCY wynikające z niniejszej umowy będą wykonywane przez niego osobiście lub przez osobę trzecią przez niego wskazaną.

3. ZLECENIOBIORCA ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którym powierzył wykonanie na rzecz ZLECENIODAWCY poszczególnych czynności.

4. Z uwagi na właściwy przepływ informacji pomiędzy stronami ZLECENIOBIORCA jest zobowiązany do informowania w godzinach pracy biura ZLECENIODAWCY o stanie wykonania przedmiotu umowy każdorazowo na życzenie ZLECENIODAWCY .

§ 4

Strony ustalają następujący zakres obowiązków ZLECENIODAWCY:
- udostępnienie ZLECENIOBIORCY informacji niezbędnych do wykonywania niniejszej umowy.
- uiszczenie kosztów związanych z wykonaniem usługi

§ 5

1. ZLECENIOBIORCA, osoby go reprezentujące oraz osoby, którym ZLECENIOBIORCA powierzył wykonywanie zlecenia zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, których ujawnienie byłoby sprzeczne z interesem ZLECENIODAWCY.
2. ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się także do nie udostępniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy bez pisemnej zgody ZLECENIODAWCY, chyba, że obowiązek udostępnienia informacji wynika z ob. owiązujących przepisów prawa.
3. ZLECENIODAWCA ma prawo pisemnie upoważnić ZLECENIOBIORCĘ do przekazania konkretnej osobie wskazanych w upoważnieniu informacji.

§ 6

1. ZLECENIODAWCA zapłaci ZLECENIOBIORCY wynagrodzenie określone aneksem do tej umowy, na podstawie faktury wystawionej przez ZLECENIOBIORCĘ.
2. ZLECENIODAWCA zapłaci zaliczkę na poczet kosztów w wysokości 200 zł (słownie dwieście złotych).
3. Do kwoty określonej w ust. 1 zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
4. ZLECENIODAWCA przekaże wynagrodzenie oraz doliczony podatek gotówką lub na konto ZLECENIOBIORCY: 98 1950 0001 2006 1866 5369 0001
5. Należne ZLECENIOBIORCY wynagrodzenie ZLECENIODAWCA ureguluje w terminie 3 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz zakończenia prac związanych z usługą będących skutkiem wykonania umowy.
6. Wszelkie koszty, a w szczególności wykupienie miejsca na serwerze hostingowym, wykupienie domeny, wykupienie zdjęć z płatnej bazy – jeżeli wymagane, a także inne koszta potrzebne do prawidłowego działania strony internetowej i związane z wykonywaniem niniejszej umowy pokrywa ZLECENIODAWCA.

§ 7

1. Umowa może być rozwiązana, na piśmie przez każdą ze stron ze skutkiem natychmiastowym

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§ 9

Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia będą poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego dla ZLECENIODAWCY lub ZLECENIOBIORCY.

§ 10

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.


W całości AKCEPTUJĘ umowę na wykonanie strony internetowej i chcę ją zawrzeć z firmą AAOO.pl Kamil Gopaniuk z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kalinowskiego 8/51, NIP: 542-293-29-29

 

Strona wykorzystuje pliki cookies więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close